Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Εκπαίδευση ενηλίκων και εκπαίδευση από απόσταση: Νέες προκλήσεις για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία στην εκπαίδευση ενηλίκων συμπεριλαμβάνονται όλες οι σχεδιασμένες δραστηριότητες διδασκαλίας και μάθησης –ανεξαρτήτως του επιπέδου και του χαρακτήρα τους –, οι οποίες έχουν ως σκοπό την ολοκληρωμένη προσωπική ανάπτυξη και τη δημιουργική ένταξη των ενηλίκων –με βάση την ηλικία, τους κοινωνικούς τους ρόλους, την αυτοαντίληψη τους– ως προσώπων, εργαζομένων και ενεργών πολιτών στο κοινωνικοπολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Οι παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντάσσονται –για λόγους μεθοδολογικούς– σε δύο κύριους κλάδους: α) στη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, που σχετίζεται πρωτίστως με την ψυχο-κοινωνική, συναισθηματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και β) στην αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση των καταρτιζόμενων στην απασχόληση, που σχετίζεται πρωτίστως με την επαγγελματική ανάπτυξη και την κοινωνική/επαγγελματική κινητικότητα.

Δημήτρης Σιδηρόπουλος