Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Στόχος της έρευνας που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο είναι να ανιχνεύσει τις στρατηγικές που υιοθετούν οι διδασκόμενοι την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών Σωμάτων στην Ελλάδα με σκοπό να κατανοήσουν το λεξιλόγιο στον γραπτό λόγο. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας οι διδασκόμενοι απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο, ενώ οι διδάσκοντές τους έδωσαν συνέντευξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα συμφραζόμενα και οι  γενικότερες γνώσεις που ο έχει ο διδασκόμενος τη δεύτερη ή ξένη γλώσσα σχετικά με ένα θέμα - οι οποίες υποβοηθούνται από τις υπόλοιπες λέξεις μέσα στην πρόταση- παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του λεξιλογίου. Αυτό το συμπέρασμα πιθανόν επιβεβαιώνει τη δύναμη του συνταγματικού άξονα στην πρόταση, αλλά κυρίως ενισχύει την ολιστική προσέγγιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Η διαδικασία της τριγωνοποίησης των αποτελεσμάτων ενίσχυσε την αξιοπιστία της έρευνας.

 Θωμαή Ρουσουλιώτη