Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Click glossiko eisagomeno-Agathopoulou.pdf link to view the file.

Στο παρόν άρθρο συζητούμε το ρόλο και τα είδη του γλωσσικού εισαγόμενου στη διδασκαλία Γ2. Αρχίζουμε με βασικούς όρους και σημαντικά ερωτήματα στα οποία επιχειρούμε να απαντήσουμε  παρακάτω. Κατόπιν δείχνουμε ότι  στην Οπτικοακουστική Μέθοδο, η οποία βασίζεται στη θεωρία του Συμπεριφορισμού, το γλωσσικό εισαγόμενο λειτουργεί ως μοντέλο προς μίμηση ενώ στη Φυσική Μέθοδο, που έχει επηρεαστεί από τη Γενετική γλωσσολογική θεωρία, το γλωσσικό εισαγόμενο θεωρείται ως έναυσμα για τη γλωσσική μάθηση∙ η  τελευταία θεωρείται κυρίως δημιουργική γνωστική διεργασία που αναπτύσσεται βάσει της έμφυτης βιολογικής γνώσης των αρχών και παραμέτρων της Καθολικής Γραμματικής. Η έκθεση σε κατανοητό γλωσσικό εισαγόμενο με στόχο την επικοινωνία συντελεί στη διαισθητική/υπόρρητη γνώση της γραμματικής της Γ2, που είναι η βάση για την αυθόρμητη χρήση της, ενώ η διδασκαλία κανόνων γραμματικής συντελεί μόνο στην ανάπτυξη της ρητής γνώσης της Γ2 που συχνά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστάσεις αυθόρμητης επικοινωνίας. Μετά τα παραπάνω σκιαγραφούμε τη Διδασκαλία Βάσει της Γλωσσικής Επεξεργασίας (ΔΒΓΕ) του εισαγόμενου. Η ΔΒΓΕ προτείνει δραστηριότητες γλωσσικού εισαγόμενου που έχει δομηθεί έτσι ώστε για να γίνει κατανοητό το νόημά του οι διδασκόμενοι πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και τα γραμματικά στοιχεία της Γ2. Το άρθρο τελειώνει με την υπόθεση της διεπίδρασης σύμφωνα με την οποία το γλωσσικό εισαγόμενο γίνεται κατανοητό και μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της Γ2, όταν υπάρχει διεπίδραση και διαπραγμάτευση του νοήματος. 

Ελένη Αγαθοπούλου