Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Ένα βασικό ζήτημα που ανακύπτει συνεχώς στα θέματα τα σχετικά με το λεξιλόγιο στη Γ2 είναι ο καθορισμός της γνώσης του μαθητή σε σχέση με τις λέξεις τις οποίες καλείται να κατακτήσει στη γλώσσα-στόχο. Με δεδομένο ότι οι λέξεις δεν αποτελούν μεμονωμένα γλωσσικά στοιχεία, αλλά λειτουργούν ως φορείς ποικίλων μορφολογικών, σημασιολογικών και πραγματολογικών χαρακτηριστικών, η εκμάθηση και η διδασκαλία τους συνιστούν σύνθετες και πολυδιάστατες διαδικασίες. Το άρθρο αυτό εισάγει την έννοια του «μαθησιακού φορτίου» (learning burden) στο λεξιλόγιο της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας και δίνει μια εναλλακτική πρόταση για την εκμάθηση και τη διδασκαλία των λέξεων η οποία λαμβάνει υπ’όψιν της τόσο τα τρία  συστατικά της λεξικής γνώσης (μορφή-σημασία-χρήση, Nation 2001) όσο και τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μαρία Ιακώβου