Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξοικιώσει τους διδάσκοντες της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ με τους όρους 'λάθος' και 'ανάλυση λαθών' που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εκμάθησης και διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Επιπλέον, προτείνει με τους οποίους τα λάθη των μαθητών μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία με θετικά αποτελέσματα.  

Δέσποινα Παπαδοπούλου & Δημήτριος Τζιμώκας