Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Ο σχεδιασμός ενός Αναλυτικού Προγράμματος (εξής ΑΠ) είναι πρώτα απ’όλα μια διαδικασία λήψεως αποφάσεων: αποφάσεις σχετικά με το τι, τις μονάδες (units) που θα το αποτελούν και το πότε, την ακολουθία (sequence) με την οποία αυτές θα εμφανίζονται κατά την εφαρμογή του στο διδακτικό περιβάλλον της τάξης. Τα δύο αυτά στοιχεία με τη σειρά τους οδηγούν σε προβλέψεις σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να διαβαθμιστεί το αντίστοιχο υλικό προς όφελος τόσο των μαθητών που θα εκτεθούν σε αυτό όσο και των διδασκόντων που θα το εφαρμόσουν. Eπηρεάζουν, επομένως, τόσο τον ρόλο του μαθητή όσο και την αυτενέργεια του διδάσκοντα στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις ανάγκες πολλών διαφορετικών κοινών-στόχων και να καλύψει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά περισσότερες πτυχές της γλώσσας-στόχου. 

Μαρία Ιακώβου