Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Μια λέξη λέγεται «πολύσημη», όταν έχει περισσότερες από μία σημασίες. Οι σημασίες μιας πολύσημης λέξης δεν είναι αυθαίρετες, αλλά συνδέονται μεταξύ τους μέσω γνωσιακών μηχανισμών, όπως είναι η εννοιακή μεταφορά. Αυτό που διακρίνει τις σημασίες μιας πολύσημης λέξης είναι η διαφορετική συμπεριφορά της σε διαφορετικά περιβάλλοντα – κάθε σημασία δηλαδή είναι συνδεδεμένη με διαφορετικά μοτίβα συνεμφάνισης.

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο της πολυσημίας και στη συνέχεια δείχνει πώς μονόγλωσσα λεξικά (της νέας ελληνικής) και σώματα κειμένων μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία του φαινομένου της πολυσημίας. Τονίζεται η ανάγκη καλλιέργειας δεξιοτήτων αναφοράς στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας και προτείνονται σχετικές δραστηριότητες. Η διδακτική αξιοποίηση λεξικών πόρων έχει ως στόχο την προώθηση της αυτονομίας των μαθητών.

Θωμαή Δαλπαναγιώτη