Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Η παρούσα μελέτη αφορά την περιοχή της Επιστημικής Τροπικότητας στη Νέα Ελληνική και έγινε με τη βοήθεια έρευνας που βασίστηκε σε σώματα κειμένων. Είναι μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ σωμάτων κειμένων αλλόγλωσσων (από διάφορα μητρικά γλωσσικά περιβάλλοντα) χρηστών της Νέας Ελληνικής και Ελλήνων φυσικών ομιλητών, που αποτελεί και την ομάδα ελέγχου. Αναλύθηκε μια σειρά επιστημικών δεικτών στη βάση της συχνότητας εμφάνισής τους, έτσι ώστε να διευρευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους οι αλλόγλωσσοι εκφράζουν την επιστημική τους στάση, σε σύγκριση με τους Έλληνες φυσικούς ομιλητές.