Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Το συγεκριμένο άρθρο παρουσιάζει  ενός νέου είδους λόγου, τον γραπτό συνομιλιακό, όπως υλοποιείται όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω υπολογιστή σε πραγματικό χρόνο. Στο άρθρο συσχετίζεται ο γραπτός συνομιλιακός λόγος με «συγγενή» είδη λόγου, όπως η προφορική συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο, η ασύγχρονη γραπτή επικοινωνία, η επικοινωνία με γραπτά μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων κ.ά. Επιπλέον περιγράφεται διεξοδικά το είδος λόγου που αναπτύσσεται όταν οι μαθητές της ξένης γλώσσας επικοινωνούν στο περιβάλλον της Σύγχρονης Γραπτής Συνομιλίας (ΣΓΣ) στην τάξη. 

Βίκυ Μάρκου