Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Άρθρα για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος για τη διδασκαλία της συνοχής στο Β2 επίπεδο ελληνομάθειας. Ύστερα από μια εισαγωγή για τη συνοχή και την αποσαφήνιση του όρου «κειμενικοί δείκτες»,  καθώς και για την επικράτησή του τελευταίου έναντι του όρου «διαρθρωτές», γίνεται εκτενής αναφορά στη διδασκαλία της συνοχής στο Β2 επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ως υλικό τα γραπτά υποψηφίων στις εξετάσεις επάρκειας της ελληνομάθειας, παρουσιάζονται και αναλύονται τα συχνότερα λάθη σε σχέση με τη χρήση των μηχανισμών συνοχής, ενώ στη συνέχεια διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη διδασκαλία και την εμπέδωση του φαινομένου.

Ευδοξία Μητρούση