Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

B6. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
(B6. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)

Στην ενότητα «Όταν οι πολιτισμοί συνομιλούν στο σχολείο: Ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», αρχικά, αποσαφηνίζονται βασικοί όροι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και οι επιπτώσεις της σε σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, εξετάζεται το φαινόμενο της διγλωσσίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις και η αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη. Τέλος, αναλύονται επιλεγμένες διδακτικές πρακτικές με στόχο την ανάδειξη της βιωμένης γνώσης των διδασκομένων την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα (στο εξής Γ2). Συγκεκριμένα, εξετάζεται το θεωρητικό πλαίσιο που αντικατοπτρίζει τη γλωσσική ικανότητα των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2, ακολουθεί η παρουσίαση διδακτικών προσεγγίσεων κατάλληλων για την ανάπτυξη βασικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων και τέλος, μέσω της παράθεσης ενός εμπειρικού παραδείγματος, μελετώνται οι προβληματισμοί που ανακύπτουν, καθώς και οι δυνατότητες που διανοίγουν στη γλωσσική διδασκαλία οι επιμέρους πολιτισμικές παράμετροι των διδασκομένων.

route2-en6