Routes in Teaching Modern Greek

Routes in Teaching Modern Greek

Η δεύτερη Διαδρομή του προγράμματος «Διαδρομές στη Διδασκαλία της Νέας ελληνικής γλώσσας» αφορά την επιμόρφωση των διδασκόντων την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσας εντός της Ελλάδας. Απευθύνεται σε διδάσκοντες αλλόγλωσσων μαθητών, ανεξάρτητα με την περίσταση ή το πλαίσιο διδασκαλίας.

Η δεύτερη αυτή Διαδρομή διαφοροποιείται από την πρώτη, ως προς την προέλευση του κοινού-στόχος, αλλά παράλληλα έρχεται να συμπληρώσει τη συστηματική προσπάθεια από απόσταση επιμόρφωσης για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν οι διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη στην Ελλάδα, αλλά και όσοι ενδιαφέρονται για τη συναφή επιμόρφωση, ώστε να διδάξουν στο μέλλον.

Το πρόγραμμα αφορά τα σημαντικότερα ζητήματα που εμπίπτουν στη διδασκαλία της ελληνικής σε αλλόγλωσσους, αποτελείται από έξι ενότητες και έχει περίπου τετράμηνη διάρκεια.

Στοχοθετεί την κατάρτιση και επιμόρφωση του κοινού των διδασκόντων πάνω σε καίρια ζητήματα μεθοδολογίας, την ενίσχυση της διδακτικής ικανότητας, την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, καθώς και τη χαρτογράφηση των τάσεων και των προοπτικών της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στη χώρα μας.

routes2-intro

 • Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά τη διδασκαλία των δεξιοτήτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, όπως τη διδάσκουμε σε αλλόγλωσσους μαθητές μας. Στο τέλος της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα έχουν κατανοήσει διάφορες πτυχές των δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, όπως είναι τα χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων κατανόησης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στις δεξιότητες αυτές, ο στόχος των δεξιοτήτων κατανόησης για τους μαθητές, οι στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές για να αντεπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά στις δεξιότητες κατανόησης, καθώς και οι δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν στις δεξιότητες αυτές.

  route2-en1

 • Τhe first chapter aims to briefly review language teaching approaches and methods that are widely known and used by language teachers. Within the context of each method, we present and discuss how each method views the teaching of particular language components, such as grammar, vocabulary and pronunciation; these views are based on and supported by the theoretical framework underlying each method. The main aim of this chapter is to provide teachers with a robust theoretical background that will allow them to become aware of the choices available in their classes, the advantages and disadvantages of those choices as well as of the expected outcomes. This will allow them to make conscious choices about their lessons. In the final section of this chapter we present the major types of teaching activities teachers may use in their classes; this typology is adopted for the design of grammar, vocabulary and pronunciation activities in the next three chapters.

  The next chapters present in a clear and comprehensive way important theoretical principles underlying the teaching of grammar (Chapter 2), of vocabulary (Chapter 3) and of pronunciation (Chapter 4). Specifically, answers are provided to the following basic questions: (a) what is grammar/vocabulary/pronunciation, (b) why we teach it, (c) what to teach, (d) how we can teach it. Finally, specific examples of grammar/vocabulary/pronunciation activities are given based on different teaching techniques following the typology presented in Chapter 1.

  route2-en2

 • Με την έννοια «αξιολόγηση» νοείται στο χώρο της γλωσσικής εκμάθησης η αξιολόγηση της επάρκειας του χρήστη της γλώσσας. Το πώς θα αξιολογήσουμε δε την επάρκεια αυτή σε σημαντικό βαθμό καθορίζει την οργάνωση του γλωσσικού μαθήματος. Οι τρεις θεμελιώδεις έννοιες που διέπουν, με τη σειρά τους, την κεντρική έννοια της αξιολόγησης είναι: α. η εγκυρότητα, β. η αξιοπιστία και γ. η λειτουργικότητα. Κάθε αξιολόγηση που φιλοδοξούμε να είναι (όσο το δυνατόν) αντικειμενική και ορθή, υπακούει σε αυτές τις βασικές έννοιες και αρχές, ενώ οι τελευταίες καλούνται να αποδειχθούν με μετρήσιμα στοιχεία, όπως οι στατιστικές αναλύσεις, η ανάλυση των εξεταστικών ερωτημάτων, η πιλοτική εφαρμογή των ερωτημάτων κ.ά. μέθοδοι που μπορούν να ποσοτικοποιούν την ποιότητα των συγκεκριμένων αρχών.

  route2-en3

 • Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται διαθέσιμα ηλεκτρονικά πολυμέσα και προτείνονται τρόποι αξιοποίησής τους στη διδασκαλία ξένης γλώσσας με Η/Υ. Αρχικά, παρατίθενται τρόποι ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική τάξη, προτείνοντας την αξιοποίηση του WORD, του διαδικτύου, των σωμάτων κειμένων και των ηλεκτρονικών λεξικών ως υποστηρικτικά εργαλεία διδασκαλίας ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια, αναφέρονται αναλυτικά εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας, στο πλαίσιο του tandem learning. Παράλληλα, αναπτύσσεται η έννοια της μάθησης σε κοινότητα, στις κοινότητες μάθησης και στις κοινότητες πρακτικής. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στις δυνατότητες χρήσης του προγράμματος HOT POTATOES. Στόχος της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν την κατάρτιση που απαιτείται στα παραπάνω θέματα, προκειμένου να αξιοποιήσουν τον Η/Υ στη διδασκαλία ξένης γλώσσας, ‘δημιουργώντας’ υλικό προσαρμοσμένο στις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών τους.

  route2-en4

 • In the module ‘Bilingualism’ we discuss relevant topics that have concerned the scientific community during the last decades.

  route2-en5

 • The module "When cultures interact at school: Issues of intercultural education", firstly, aims to clarify some basic concepts of intercultural communication and its consequences of multiculturalism on contemporary education. Secondly, we look into the issue of bilingualism in multicultural classes and its educational dimensions. Thirdly, we analyze selected teaching practices aiming to bring forward the experiences and knowledge of learners of Greek as a second language (L2). More specifically, we look into the theoretical context of learning Greek as L2, we present some teaching practices suitable for the development of interpersonal skills and in the end, through the use of an example, we study the restraints and possibilities of language teaching in the light of the various cultural parameters of our students.

  route2-en6