Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

B1. Θέματα διδασκαλίας των δεξιοτήτων στην εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης
(B1. Διδασκαλία των δεξιοτήτων)

Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά τη διδασκαλία των δεξιοτήτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, όπως τη διδάσκουμε σε αλλόγλωσσους μαθητές μας. Στο τέλος της ενότητας, οι επιμορφούμενοι θα έχουν κατανοήσει διάφορες πτυχές των δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, όπως είναι τα χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων κατανόησης, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στις δεξιότητες αυτές, ο στόχος των δεξιοτήτων κατανόησης για τους μαθητές, οι στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές για να αντεπεξέλθουν πιο αποτελεσματικά στις δεξιότητες κατανόησης, καθώς και οι δραστηριότητες που μπορούν να ενταχθούν στις δεξιότητες αυτές.

route2-en1