Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

B2. Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς
(B2. Γραμματική, Λεξιλόγιο, Προφορά)

Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της ενότητας επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή στις διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί με στόχο να παρατηρήσουμε τη θέση που έχουν η γραμματική, το λεξιλόγιο και η προφορά σε αυτές και τον τρόπο που η κάθε προσέγγιση προτείνει για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές από τις κυριότερες κατηγορίες των διδακτικών δραστηριοτήτων. Κύριος στόχος του πρώτου κεφαλαίου είναι να δοθεί ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο έτσι ώστε οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι επιλογές μπορούν να κάνουν στο μάθημα τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιλογών αυτών και την προσδοκόμενη αποτελεσματικότητά τους στην τάξη. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συνειδητά τις επιλογές τους για το μάθημά τους.

Στα υπόλοιπα κεφάλαια αυτής της ενότητας παρουσιάζονται με σαφή και ολοκληρωμένο τρόπο θεωρητικές αρχές που διέπουν τη διδασκαλία της γραμματικής (Κεφάλαιο 2), του λεξιλογίου (Κεφάλαιο 3) και της προφοράς (Κεφάλαιο 4). Συγκεκριμένα δίνονται απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα του καθηγητή όσον αφορά στο (α) τι είναι η γραμματική/το λεξιλόγιο/η προφορά, (β) γιατί τα διδάσκουμε, (γ) τι πρέπει να διδάξουμε, (δ) πώς θα μπορούσαμε να το διδάξουμε. Τέλος, δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα διδακτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων. Αυτές αντιπροσωπεύουν διαφορετικές τεχνικές διδασκαλίας και ακολουθούν την τυπολογία δραστηριοτήτων που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 1.

route2-en2