Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

ΓΛ.ΕΝ-3: Λεξιλόγιο
(ΓΛ.ΕΝ-3: Λεξιλόγιο)

vocabulary.png

Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε φοιτητές των νεοελληνικών τμημάτων στο εξωτερικό καθώς και σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που έχουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στόχος της ενότητας είναι η γλωσσική ενίσχυσή τους σε θέματα λεξιλογίου.

Αναφορά γίνεται στη μορφή, στη σημασία και στη χρήση των λέξεων, καθώς και στον τρόπο χρήσης γλωσσικών πόρων. Συγκεκριμένα, η ενότητα εστιάζει σε σημεία που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην κατανόηση και στην παραγωγή λόγου. Για παράδειγμα, τέτοιες προβληματικές περιοχές είναι ο σχηματισμός λέξεων (παράγωγα, σύνθετα), η μεταφορική χρήση λέξεων, οι πολύσημες λέξεις με διαφορετικό νόημα ανάλογα με τα συμφραζόμενα, οι συνώνυμες λέξεις με λεπτές διαφοροποιήσεις, οι συμφράσεις, λέξεις που δηλώνουν διαφορετικά επίπεδα ευγένειας, κ.λπ. Επίσης, παρουσιάζουμε τον τρόπο χρήσης λεξικών, για να ενισχύσουμε την αυτονομία των ομιλητών της ξένης γλώσσας.