Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Γ1 - Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς
(Γ1 - Γραμματική, Λεξιλόγιο, Προφορά)

Στο πρώτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης ενότητας επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή στις κυριότερες διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας με στόχο να καταγραφεί η θέση που είχε η γραμματική, το λεξιλόγιο και η προφορά σε αυτές, καθώς και ο τρόπος που η κάθε μια πρότεινε για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Επικοινωνιακή Προσέγγιση και τις μεθόδους οι οποίες αναπτύχθηκαν μετά το 1980 στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής Προσέγγισης. Τα υπόλοιπα τρία κεφάλαια παρουσιάζουν βασικά θεωρητικά ερωτήματα σχετικά με τη διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς στη δεύτερη/ξένη γλώσσα, αντίστοιχα. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει πέντε διδακτικές προτάσεις με ποικίλες ασκήσεις με στόχο να μπορέσουν οι επιμορφούμενοι να συνδέσουν το θεωρητικό πλαίσιο με την πρακτική εφαρμογή.