Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Γ2 - Στρατηγικές διδασκαλίας σε παιδιά
(Γ2 - Διδασκαλία σε Παιδιά)

Στην ενότητα αυτή συζητούνται τα κύρια ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας, και συγκεκριμένα της ελληνικής, σε μαθητές μικρής ηλικίας. Η περιήγηση στα ζητήματα αυτά τίθεται στο γενικότερο πλαίσιο της σχετικής θεωρίας καθώς και των συζητήσεων και των προβληματισμών που αφορούν άμεσα τη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές.

Θεωρώντας ως δεδομένο το γεγονός ότι οι διδάσκοντες είναι ήδη άμεσα εξοικειωμένοι με τις προσεγγίσεις στη διδακτική μεθοδολογία της ξένης γλώσσας (δεδομένου μάλιστα ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ήδη εξετάζεται το θέμα και σε άλλες ενότητες όπως αυτή για τη διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς), η ενότητα εστιάζεται μόνο και εξειδικευμένα σε θέματα διδασκαλίας σε μικρά παιδιά. Συγκεκριμένα, συζητούνται στρατηγικές διδασκαλίας όπως και σημαντικά θεωρητικά ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε παιδιά.