Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Γ3 - Διγλωσσία & διαπολιτισμική εκπαίδευση
(Γ3 - Διγλωσσία & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)

Ως φαινόμενο η διγλωσσία έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Σημαντικό λοιπόν είναι, ως δάσκαλοι, να γνωρίζουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του δίγλωσσου ατόμου όσον αφορά τις γλωσσικές και γνωστικές ικανότητές του αλλά και τη θέση του στο σχολικό σύνολο στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Το πρώτο μέρος της ενότητας ασχολείται με τα ζητήματα που αφορούν την ατομική διγλωσσία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία διαχωρίζονται οι «τύποι» δίγλωσσων ομιλητών, τα πιο συχνά περιβάλλοντα διγλωσσίας και τα χαρακτηριστικά τους, με αναφορά στην Υπόθεση της Κρίσιμης Περιόδου και η θετική επίδραση της διγλωσσίας στην ανάπτυξη και χρήση των εκτελεστικών λειτουργιών της αναστολής και της επιλεκτικής προσοχής. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος του σχολείου στην ανάπτυξη της διγλωσσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κατά πόσο αναπτύσσονται οι δεξιότητες του γραπτού λόγου ανάλογα με το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το δίγλωσσο παιδί.

Το δεύτερο μέρος εστιάζεται στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αρχικά, αποσαφηνίζονται βασικοί όροι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και οι επιπτώσεις της σε σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, εξετάζεται το φαινόμενο της διγλωσσίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις και η αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη. Τέλος, αναλύονται επιλεγμένες διδακτικές πρακτικές με στόχο την ανάδειξη της βιωμένης γνώσης των διδασκομένων την ελληνική ως ξένη γλώσσα. Μετά την εξέταση του θεωρητικού πλαισίου που αντικατοπτρίζει τη γλωσσική ικανότητα των διδασκομένων την ελληνική ως Γ2, παρουσιάζονται διδακτικές προσεγγίσεις και προτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βασικών διαπροσωπικών δεξιοτήτων και μελετώνται οι προβληματισμοί που ανακύπτουν, καθώς και οι δυνατότητες που διανοίγουν στη γλωσσική διδασκαλία οι επιμέρους πολιτισμικές παράμετροι των διδασκομένων.