Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Γ4 - Διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2 μέσω ΤΠΕ
(Γ4 - Διδασκαλία μέσω ΤΠΕ)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ηλεκτρονικά πολυμέσα και προτείνονται τρόποι αξιοποίησής τους στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας με Η/Υ. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει καθαρά πρακτικό χαρακτήρα. Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούν να αναφερθούν σε ένα ανάλογο πρόγραμμα κατάρτισης, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τα πιο αντιπροσωπευτικά με βάση α) την προσβασιμότητα του λογισμικού από όλους τους συμμετέχοντες και β) τη διδακτική του αξία. Αρχικά, αναφέρονται κάποια ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως τα ηλεκτρονικά λεξικά και τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στη μάθηση σε κοινότητα (κοινότητες πρακτικής και μάθησης) και στα εργαλεία σύγχρονης επικοινωνίας, όπως τα blogs, wikis, skype, edmodo. Τέλος, γίνεται εκτενής περιγραφή των δυνατοτήτων του προγράμματος Hot Potatoes. Στόχος της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν την κατάρτιση που απαιτείται στα παραπάνω θέματα, προκειμένου να αξιοποιήσουν τον Η/Υ στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, δημιουργώντας υλικό προσαρμοσμένο στις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών τους.