Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας

Γ6 - Η διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε σπουδαστές
(Γ6 - Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας σε Σπουδαστές)

...της Ελληνικής ως Ξένης-Δεύτερης Γλώσσας

Στην προοπτική να συγκροτηθεί η ταυτότητα του διδακτικού αντικειμένου της λογοτεχνίας γίνεται αρχικά μια συνοπτική εξέταση των ιδιοσυστατικών γνωρισμάτων της λογοτεχνικής γλώσσας και του λογοτεχνικού κειμένου σε σχέση με τα πληροφοριακά κείμενα. Έπειτα γίνεται μια ιστορική αναδρομή στη διδασκαλία της λογοτεχνίας στα εθνικά προγράμματα σπουδών (έμφαση δίνεται στο νεοελληνικό παράδειγμα) με εστίαση στις παιδαγωγικές παραδόσεις που την υπηρέτησαν. Γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τους ισχυρούς δεσμούς που αναπτύχθηκαν με τη γλωσσική αγωγή. Κατόπιν παρουσιάζονται διάφορα είδη ανάγνωσης και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία, ενώ αναδεικνύεται η διεπιστημονικότητα του πεδίου που καταλαμβάνει η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ακολουθεί μια αναφορά στους στόχους και τις διδακτικές πρακτικές της διδασκαλίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο πλαίσιο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) σε σχέση με γνωρίσματα και μεθόδους της διά βίου μάθησης και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Τέλος, προτείνονται διδακτικά παραδείγματα (εφαρμογές) για τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από το πρωτότυπο για σπουδαστές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης. Η ενότητα συμπληρώνεται από μία ψηφιακή βιβλιοθήκη με νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα που προτείνονται ενδεικτικά για διδακτική αξιοποίηση.